Cymraeg i Oedolion yn Sir Gār | Ceredigion | Powys
Chwilio am gwrs:     ?       

Alla i helpu fy mhlentyn i ddysgu Cymraeg?


Gallwch, fe allwch chi! Mae digonedd o bethau y gallwch eu gwneud:

Cymryd diddordeb yn yr hyn eich plentyn yn ei wneud yn yr ysgol - gofynnwch pa deganau neu gemau maent yn eu mwynhau? Beth wnaethon nhw yn yr ysgol heddiw? - hyd yn oed yr hyn y maent wedi gael i ginio.

Anogwch eich plentyn i wylio teledu Cymraeg, ac yn cymryd diddordeb eich hun yn y cymeriadau - gofyn beth yw eu henwau ac yn y blaen.

Chwaraewch gemau syml gyda plant oed meithrin - gallwch ddysgu ychydig o enwau anifeiliaid, lliwiau a rhifau!

Os yw eich plentyn yn hŷn, edrychwch ar eu gwaith ysgol, a gofynnwch iddyn nhw esbonio pethau i chi. Bydd egluro yn Saesneg yn eu helpu i gael gwell dealltwriaeth o'r gwaith.

Yn yr un modd, gofynnwch i'ch plentyn sut i ddweud pethau yn Gymraeg - bydd hyn yn helpu i ddod â'r Gymraeg o'r dosbarth i mewn i fywyd teuluol.

Canmolwch eich plentyn pan fyddwch yn clywed ef neu hi sy'n siarad Cymraeg - yn dangos eich bod yn meddwl ei fod yn beth da i siarad mwy nag un iaith, a'ch bod yn falch ohonynt.

Ewch â'ch plentyn i leoedd a digwyddiadau lle y byddant yn dod i gysylltiad â'r Gymraeg.

Pwy ydych chi'n gwybod y gall fod yn siarad Cymraeg - teulu a pherthnasau, cymdogion, ffrindiau? Ceisiwch drefnu digon o gyfleoedd ar gyfer eich plentyn i dreulio amser gyda nhw, ac yn eu hannog i siarad Cymraeg.

Ac - wrth gwrs - beth am ymuno ag un o'n dosbarthiadau Cymraeg i Oedolion mewn lleoliad sy'n agos atoch chi?
 
Cysylltu ā ni: Cymraeg i Oedolion Prifysgol Aberystwyth, P5, Campws Penglais, Aberystwyth, Ceredigion SY23 3UX
0800 876 6975 neu +44 1970 622236
cymraegioedolion@aber.ac.uk
logo Cymraeg i Oedolion / Welsh for Adults logo
logo Llywodraeth Cymru / Welsh Government logo
logo dysgucymraeg.cymru / learnwelsh
 
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.
Gweinyddu