Cymraeg i Oedolion yn Sir Gâr | Ceredigion | Powys
Chwilio am gwrs:     ?       

Digwyddiadau wythnosol i ddysgwyr Cymraeg yng Ngheredigion

Calan Mai

Dydd Llun

Côr CYD Aberystwyth
bob nos Lun 8.00pm - 9.30pm
10 Maes Lowri, Aberystwyth.
Cysylltwch â Felicity Roberts ar afr@aber.ac.uk

CYD Trefdraeth Sir Benfro
bob bore Llun 11.00am - 12.00pm
The Royal Oak, Trefdraeth
http://tinyurl.com/royal-oak-trefdraeth
Cyswllt: 01239 881619

Clwb Alawon Aberystwyth
bob nos Lun 6.30pm - 7.30pm
Neuadd Eglwys Llanbadarn
Cyswllt: keithapeggy@btinternet.com
Hwyl a Chan
Parti Dawns Aberystwyth
bob nos Lun 8.00pm - 10.00pm
Neuadd Eglwys Llanbadarn
Cyswllt: keithapeggy@btinternet.com

Ioga yn Gymraeg Aberystwyth
bob prynhawn dydd Llun 1.00pm - 2.00pm
Canolfan Merched y Wawr, Stryd yr Efail
£4.50 y sesiwn
www.yogaibawb.org.uk

Cilgerran

Dydd Mawrth

Bore Coffi CYD yn Llambed
bob bore Mawrth 11.00am - 12.00pm
Caffi'r Mulberry Bush, Llanbedr Pont Steffan
Cysylltwch â Mary & Quentin Neal ar 01570 470092

Coffi a Chlonc Aberaeron
bob bore Mawrth 10.30am – 12.00pm
Tafarn y Castell Aberaeron
Cyswllt: Arwel Jones 01570 471358

Grŵp Cerdded Rhydypennau
bob prynhawn Mawrth 1.00pm
Cwrdd yn Neuadd y Pentref, Bow Street
Taith i Sain Ffagan Mai 2013
Sesiwn Stori i Blant Aberystwyth
bob dydd Mawrth 2.00pm - 2.30pm
Llyfrgell Y Dref
Cyswllt: 01970 633717

Dewch i Ddarllen Llandysul
Bob yn ail ddydd Mawrth 1.15pm - 2.15pm
Y Pwerdy, Pont Tyweli
£1 yn cynnwys te
Sesiwn ddarllen a thrafod i ddysgwyr a siaradwyr Cymraeg
Cyswllt: 01559 364820 / 01239 712934
http://www.pwerdypowerhouse.co.uk
http://tinyurl.com/y-pwerdy
Castell Henllys
Grŵp Sgwrsio Glynarthen
dydd Mawrth 1af a'r 4ydd ym mhob mis 10.30am
Festri Glynarthen
Cyswllt: Eirlys Davies johndavies818@btinternet.com

Y Cinio Cymraeg Tregaron
nos Fawrth 1af ym mhob mis 7.00pm
Y Talbot
Cyswllt: info@ytalbot.com/ 01974 298208

Dydd Mercher

Grŵp Clonc, Cei Newydd
bob bore Mercher 10.30am - 12.30pm
Neuadd Goffa
Cyswllt: Jennifer Davies: 01545 560037
http://tinyurl.com/neuadd-cei
ty crwn
CYD Llangrannog
1af a 3ydd nos fercher bob mis. 7.30pm
Pentre Arms
Cyswllt: Philippa neu Nic 01239 654561
philipa.gibson@gmail.com
http://tinyurl.com/pentre-arms

Coffi a Chlonc Penrhiwllan
Dydd Mercher
10:30am - 12:00pm
Neuadd Y Pentre

CYD Llandudoch
2il a'r 4ydd nos Fercher y mis, 7.00pm - 8.00pm
Y Fferi
Croeso cynnes i bawb
Cyswllt: 01239 621401

Côr Dysgwyr Ceredigion
bob nos Fercher 7pm
Festri Capel Llwyncelyn

Her darllen

Dydd Iau

Grŵp Sgwrsio yn Aberystwyth
bob nos Iau 9.30pm
Y Llew Du
Cyswllt: Huw Owen

Clwb Coffi Penglais
bob bore Iau 10.50 - 11.10am Lleoliadau
Prifysgol Aberystwyth
Cyswllt: Dr Gwenno Piette

Siop Siarad Llambed
bore Iau (y cyntaf a'r trydydd dydd Iau ym mhob mis yn ystod y tymor) 10.30am
Caffi'r Hedyn Mwstard, Stryd y Coleg
Cyswllt: Ann Morgan: ann.bowen.morgan@hotmail.co.uk / 01570 422413

Clwb 'C' Aberystwyth Bore Coffi
bob bore Iau 11.00am - 12.00pm
Home Cafe, Heol y Wig

clwb coffi treddol
CYD Llandysul
3edd nos Iau pob mis 7.45pm
Y Porth
Cyswllt: Lesley Parker: 07989 127396
http://tinyurl.com/cyd-llandysul

Clwb Clebran Crymych
dydd Iau 1af pob mis 11.00am - 12.30pm
The Crymych Arms
Cyswllt: Albie Abbott 01239 682708
http://tinyurl.com/crymych-arms
CYD Tregaron
Clwb Darllen Rhannu Geiriau
bob yn ail ddydd Iau y mis 2.30pm - 3.30pm
Canolfan Alun R Edwards, Sgwâr y Frenhines, Aberystwyth
Cyswllt: 01970 633717


Dydd Gwener

CYD Tregaron
bob bore Gwener 11.00am - 12.00pm
Cafe Hafan, Tregaron


Amser Stori yn Nhre'r-ddol
bob yn ail pnawn Gwener 2.30pm - 3.45pm
Caffi Cletwr, Tre'r-ddol
Cyswllt: medijames22@gmail.com

CYD Aberteifi
bob bore Gwener 11.00am - 12.30pm
Gorffwysfa'r Pysgotwyr
Cyswllt: Howard Williams 01239 682182

Amser Stori a Chân i'r Plant Aberteifi
Bob dydd Gwener 2.00pm - 3.00pm
Llyfrgell Aberteifi
Cyswllt: 01239 612578


Cymdeithas yr Aelwyd Aberystwyth
bob nos Wener o ddechrau Hydref tan ddechrau Ebrill 7pm
Festri Seion, Stryd y Popty (Baker St)
Croeso i ddarlith Gymraeg a phaned | Tâl aelodaeth £5

Taith Gerdded

Dydd Sadwrn

Clwb Coffi Tre'r Ddol
bore Sadwrn 11.00am; 3ydd Sadwrn bob mis
Caffi Siop Cynfelyn
Cyswllt: Medi James

Siop Siarad Aberystwyth
Sadwrn cyntaf bob mis 11am
Caffi Crimson Rhino, Northgate Street


Cyfarfod i Ddysgwyr, Llanbadarn Fawr
Eglwys Efengylaidd Aberystwyth
bore Sadwrn 10.30am - 11.30am; Ail ddydd Sadwrn bob mis
Festri Capel Saron, Llanbadarn Fawr

Cerddwyr Cylch Teifi
Yr 2il Sadwrn o bob mis o fis Hydref
Teithiau cerdded
Cyswllt: Philippa Gibson ar 01239 654561
Rhaglen 2016/17 Cerddwyr Cylch Teifi

Cymdeithas Ceredigion
2il nos Sadwrn bob mis yn ystod y gaeaf
7.30pm, Caffi Emlyn, Tanygroes
http://tinyurl.com/caffitanygroes
£5 i dalu am aelodaeth am y flwyddyn (7 cyfarfod)
Cymdeithas Cymraeg a fydd yn cwrdd unwaith y mis am sgyrsiau ac achlysuron cymdeithasol. Yn addas i ddysgwyr profiadol
Cerddwyr Cylch Teifi yn Nghwm yr Eglwys
 
Cysylltu â ni: Cymraeg i Oedolion Prifysgol Aberystwyth, P5, Campws Penglais, Aberystwyth, Ceredigion SY23 3UX
0800 876 6975 neu +44 1970 622236
cymraegioedolion@aber.ac.uk
logo Cymraeg i Oedolion / Welsh for Adults logo
logo Llywodraeth Cymru / Welsh Government logo
logo dysgucymraeg.cymru / learnwelsh
 
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.
Gweinyddu