Cymraeg i Oedolion yn Sir Gār | Ceredigion | Powys
Chwilio am gwrs:     ?       
How much?

Beth yw'r gost?


Ffi y cwrs. Pan byddwch yn chwilio am gwrs yn eich hardal chi, ar eich lefel chi, nodir pris y tymor. Weithiau nodir y.fl., sef y ffi blynyddol.

Mae rhai darparwyr yn cynnig gostyngiad mewn ffioedd a welir mewn cronfachau. Mae gostyngiad mewn ffioedd ar gael i'r rheini sydd ar Fudd-daliadau'r Wladwriaeth (Cymorthdal Incwm, Lwfans Ceisio am Waith, Budd-dal Analluogrwydd), pensiynwyr (ar bensiwn y wladwriaeth yn unig), a myfyrwyr llawn amser. Nid oes gostyngiad mewn ffioedd ar gael i bobl sy'n derbyn Credyd Treth Plant neu Gredyd Treth Gwaith.

Efallai bydd ein Cronfa Ariannol Cymraeg i Oedolion ar gael i'r rheini sy'n cyrraedd y meini prawf.
Ar gyfer cyrsiau Prifysgol Aberystwyth (côd darparwr PA), mae Disgownt am Dalu'n Gyflym ar gael os telir am dri thymor ar unwaith cyn 31 Hydref 2015. Ffoniwch 0800 876 6975 am ragor o fanylion.

Mae'n rhaid hefyd talu am deunyddiau cwrs megis Cwrslyfrau, CD-Roms, Pecynnau Ymarfer ayyb. Mae cost rhain yn dibynnu ar eich cwrs. Cysylltwch â'ch darparwr am ragor o wybodaeth os gwelwch yn dda.
 
Cysylltu ā ni: Cymraeg i Oedolion Prifysgol Aberystwyth, P5, Campws Penglais, Aberystwyth, Ceredigion SY23 3UX
0800 876 6975 neu +44 1970 622236
cymraegioedolion@aber.ac.uk
logo Cymraeg i Oedolion / Welsh for Adults logo
logo Llywodraeth Cymru / Welsh Government logo
logo dysgucymraeg.cymru / learnwelsh
 
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.
Gweinyddu